1 EYLÜL 2009, Salı

Van Der Waals Kuvvetleri

Kimyadaki yolculuğumuz boyuncamoleküller arası, metaller arası etkileşimeve birbirlerini elektron denizi ve su moleküllerisayesinde nasıl çektiklerine değindik.Ama ben bütün diğer bağ tipleri vebunların maddelerin kaynama ve donma noktalarınaetkilerini hakkında bilgi sahibi olmanıniyi olacağını düşünüyorum.En güçsüz olanıyla başlıyorum. Diyelim kibirçok helyumum var.Helyumu sadece helyum atomu olarak çizeceğim.Periyodik tabloya bakacağız. Şimdi helyum için yapacağım şeyidiğer asal gazlar için de yapabiliriz.Çünkü asal gazlar mutludurlar.En son yörüngeleri tamamen doludur.Neon ve helyum olsun - neonu yapalım ç

ünküneonun en son yörüngesinde 8 elektronu var. Yanineonu neon olarak yazabiliriz ve o böylece mutludur.Tek başına memnundur.Tek başına memnun olduğu bir yerdebağlanması için şimdilik bir neden yoktur - Şimdi bağlanması içi

nbir neden söyleyeceğim - Eğer bu elektronlar atomun etrafındaeşit olarak dağıtılmışsa, bu atomlarnötrdür. Birbirleriyle bağ yapmak veya herhangi başka bir şey yapmak istemezler.Yani tek başlarına duracaklardır ve

“Van Der Waals Kuvvetleri: Londra Dağılma Kuvvetleri, Dipol gözde mekanlar, ve Hidrojen Tahvili. Http://www.khanacademy.org/video?v=8qfzpJvsp04: En fazla ücretsiz ...”
Khan Academy

birbirlerini çekmeleri için veya çekmemeleri içinbir neden yoktur.Eğer yeterince soğuklaştırabilirseniz,neonun sıvı bir hali de vardır. Sıvı bir hali olmasıneonları birbirlerine çeken bir kuvvetolduğunu gösterir.Çok soğuk olduğu için, çünkü büyük bir bölümdebirbirlerini çekmeleri için çok kuvvet yok.Bu nedenle neon çoğu sıcaklıkta gaz halindedir.Ama eğer çok soğutursanız neonları birleştiren veyaneon moleküllerini yakınlaştıranbir kuvvet elde edebilirsiniz.Ve o kuvvet elektro

Van Der Waals Kuvvetleri Resim 1 Van Der Waals Kuvvetleri Resim 2 Van Der Waals Kuvvetleri Resim 3 Van Der Waals Kuvvetleri Resim 4

nların sabit, aynı olmadığı veyörüngelerde döndüğü bilgisindengeliyor.Onlar olasılıklı.Ve neonu hayal edelim. Elektronlarıgüzel ve temiz noktalar halinde çizmek yerineşöyle çizebilirim. Bu bir olasılık bulutudurve neonun atomikşeklidir.1s2 ve dış yörüngeler 2s2 2p6 değil mi?Yani en yüksek enerjili elektron, şöyle gözükür,biliyorsunuz - Bilmiyorum.2s yörüngesi var.1s yörüngesi bunun içinde ve p- yörüngeleri varP yörüngeleri farklı boyutlarda gibi duruyorama önemli olan o değil.Ve bir başka neonum var, sadeceolasılık dağılımını çiziyoru

m.Tavşan çizmeye çalışmıyorum.Ama anladığınızı düşünüyorum.Bunun hakkında daha fazla öğrenmek için elektron dağılımıvideolarını izleyebilirsiniz.. Olası dağılımın arkasındaki fikirelektronların her yerde olabileceğidir.Bütün elektronların buradaolduğu bir an olabilir.Ve tüm elektronların şurada olduğubir an da olabilir.Aynı şey neon atomu için de geçerlidir.Bütün olası dağılımların arkasında, düşünürseniz,diyelim ki iki tane neon atomu var.Aslında çok az bir olasılıkla elektronlar eşit bir şekildedağılacaktır.Elektron dağılımınınbir neon atomunun diğer neon atomuna göredaha farklı olduğu durumlar çoktur.Yani bu neon atomunun en son yörüngesindeki sekiz elektronbir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz gibi olursabu neon atomunasıl gözükür?Bu yöne doğru geçicibir yükü vardır değil mi?Bu taraf diğer taraftan daha negatif,diğer taraf ise bu taraftan daha positiftir.Benzer bir şekilde, eğer o an başka bir neon atomubir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz diye olsaydı -aslında bunu daha değişik yapacağım.Bu neon atomu bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizdiye gidiyor diyelim.Burada koyu renk kullanacağım çünkü çoksoluk bir kuvvet.Yani burası biraz negatif olacaktır.Geçici olarak, o andaburası negatif gibi olacaktır.Burası da pozitif.Bu taraf negatif.Bu taraf pozitif.Yani o an bu neon vebu neon arasında bir çekim olacaktır vedaha sonra yok olacaktır çünküelektronlar tekrar şekilleneceklerdir.Önemli olan neredeyse hiç bir noktadaneonun elektronlarının tamamendağıtılmadığını anlayabilmektir.Her zaman bu rastgele dağılım olacaktır.Her zaman küçük- polarlık demek istemiyorumçünkü bu çok güçlü kalıyor.Ama her zaman atomun bir tarafında ekstra bir yük olacaktır.Bu yük diğer dengelenmemiş moleküllerinkarşıt yüklü tarafınıçekecektir.Ve bu çok çok çok güçsüz bir yüktür.Ve buna London dispersion force(LDF) denir.Sanırım bu isimle gelen kişi, Fritz London amao İngiliz değildi.Galiba Alman-Amerikandı.LDF, Van der Waals kuvvetleri arasındaen zayıf olanıdır.Doğru telaffuz ettiğime emin değilim.Ve van der Waals kuvvetleri tümmoleküllerarası ve bu durumda neon molekülü dahil -gerçi neon bir atom, molekül değil-atom moleküldür.-Sanırım sadece bir atomluk molekül diyebilirsiniz.-van der Waals kuvvetleri kovalent bağveya tuzdaki gibi iyonik bağ yapmayan, ki buna dahemen değineceğim,moleküllerarası bağları içerir.En zayıf olanı da London dispersion force'dur.Yani neon, bu asal gazlar, aslında buradakitüm asal gazların tek sahip olduğu bağen zayıf moleküller arası bağ olanLondon dispersion force'dur.Ve bu nedenle onları gaz haline getirmekçok az bir enerji gerektirir.Çok çok düşük sıcaklıklarda asal gazlargaz haline döneceklerdir.Bu yüzden onlara asal gaz denilmiştir.Ve büyük olasılıkla ideal gazlar gibi davranacaklardırbirbirleriyleçok çok küçük çekimleri vardır.Beklenilir.Peki daha fazla çekim kuvveti olanveya daha polar olandurumlarda ne oluyor?Diyelim ki bir hidrojen klorürüm var.Hidrojen elektronlarını tutup tutmamaktakararsız.Klor elektronlarını tutmak istiyor.Klor oldukça elektronegatiftir.Şuradakilerden daha az elektronegatiftir.Bunlar en çok elektronegatif olanlardır;Azot, oksijen ve flor. Ama klor daoldukça elektronegatiftir.Yani eğer bir hidrojen klorürüm olsa, buradaklor atomu var, yedi tane elektronu var vebir elektronu hidrojenle paylaşıyor.Bir elektronu hidrojenle paylaşır ve bendeöyle yapacağım.Klor hidrojenden daha elektronegatif olduğu içinelektronlar burada daha çok zaman geçirir.Yani bu taraf, daha fazla elektron olduğu yer,negatif yüklü olur ve bu tarafpozitif yüklü olur.Ve aslında bu hidrojen bağlarınaçok benzer.Hidrojen bağları dipol bağ veya dipol-dipol bağdediğimiz grubun bir içindeki bir türdür.Eğer bir klor atomum olsaydı ve eğerbir tane daha klor atomum olsaydı, diğerklor atomu şöyle gözükür.Eğer diğer klor atomum olsaydı, şunu kopyalayıp yapıştıracağım hemen şuraya,bunu çekimielde edersiniz.Bu klor atomları arasında pardon hidrojen klorüratomları arasındabu çekim ortaya çıkar.Pozitif taraf hidrojenin olduğu taraftırçünkü elektronlar o tarafı terk etmiş gibidirlerve diğer molekülünklor tarafına doğru çekilecektir.Ve bu nedenle bu van der Waals bağı, bu dipol-dipoletkileşimi London dispersion kuvvetinden daha güçlüdür.Daha açık olmak gerekirse London dispersion kuvvetleritüm moleküler etkileşimlerde bulunur.Diğer bağlarla karşılaştırdığınız çokzayıf kalır.Sadece asal gazlar hakkında konuştuğumuz zamanönemli olur.Burada bile elektronlar bir o tarafa bir bu tarafadoğru gittiğindenLondon dispersion kuvvetleri vardır.Bu dipol-dipol etkileşim çok daha güçlüdür veçok daha güçlü olduğundan hidrojen klorürsıvı haline geçmek için,veya helyuma göre gaz haline geçmek içindaha fazla enerjiye ihtiyacı vardır.Şimdi daha elektronegatif olanlara geldiğimizde,buradaki daha elektronegatif olduğunda, yaniazot, oksijen veya flor ile uğraştığınızda dipol-dipoletkileşimin daha özel bir türü olanhidrojen bağına geçmiş oluyorsunuz.Yani hidrojen ve florünüz olduğunda,etrafta bir sürü hidrojen klorür olur.Buraya flor buraya da hidrojenyazabilirim.Flor aşırı elektronegatiftir.Periyodik tablodaen elektronegatif olan üçatomdan biridir.Bu dipol-dipol etkileşimin çok güçlü olduğu,tüm elektronların florün etrafındatoplandığı bir durumdur.Yani kısmi pozitif, kısmı negatif,kısmı pozitif, kısmı negatif,kısmı pozitif, kısmı negatif diye gider.Dipol bir etkileşim olanortaya çıkar.Ama çok güçlü bir dipol etkileşimidir bu nedenleinsanlar hidrojenle çok elektronegatif biratom olduğunda, elektronegatif olan atom hidrojenin bir elektronunukendine doğru çektiğinde hidrojen bağı ismini vermişlerdir.Hidrojen orada bir protonla duruyorve çok pozitif oluyor ve diğer üç molekülünnegatif tarafına doğru çekiliyor.Bunların hepsi van der Waals kuvvetleridir.London dispersion kuvveti en zayıf van der Walls kuvvetidir.Eğer daha elektronegatif bir atomunuz varsa,molekülün bir tarafı daha polar olduğundave pozitif ve negatif taraflar arasında bir etkileşim olduğundadipole bir etkileşimelde etmiş oluyoruz.Dipole-dipole etkileşim oluyor.Sonra daha güçlü bir bağ olan hidrojen bağları var çünküçok elektronegatif olan atomhidrojenin elektronunuçekiyor.Hala paylaşılıyor ama molekülünbir tarafında daha fazla duruyor.Bu daha da güçlü bir bağ olduğu içindaha yüksek bir kaynama noktası olacaktır.Yani London dispersion kuvveti, dipol ve polar bağlarve hidrojen bağları var.Bunların hepsi van der Waals kuvvetler, amamoleküller arası bağlar güçlendikçe kaynama noktasıyükseliyor çünkü atomları birbirinden ayırmak için gereklienerji miktarı artıyor.Sıradaki videoda - Zamanın kalmadığını fark ettim.Bu kovalent veya iyonik olmayandeğişik moleküller arası etkileşimleritanımak için iyi bir video oldu bence.Sonraki videoda bazı kovalent ve iyonikyapıları ve bunların kaynama noktalarınaetkilerini anlatacağım

Açıklama

Van Der Waals Kuvvetleri: Londra Dağılma Kuvvetleri, Dipol gözde mekanlar, ve Hidrojen Tahvili. Http://www.khanacademy.org/video?v=8qfzpJvsp04: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.5/10

 • 1062
  Olumlu
 • 47
  Olumsuz
 • 246
  Yorum
 • 388601
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • LIVESTRONG.COM

  LIVESTRONG.C

  5 EKİM 2005
 • New Scientist

  New Scientis

  27 Kasım 2006
 • Tomas N

  Tomas N

  14 Kasım 2010

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?