7 EYLÜL 2009, PAZARTESİ

Ph, Poh Güçlü Asitler Ve Bazlar

Heterojen DengeDiyelim ki gaz haldeki bor triflorür reaksiyonunun denge sabitini hesaplamak istiyoruz.Diyelim ki gaz haldeki bor triflorür reaksiyonunun denge sabitini hesaplamak istiyoruz.Bor florürün her bir molü ile 3 mol su...Bor florürün her bir molü ile 3 mol su...denge halinde olacaktır. Denge hali ileri ve geri reaksiyonların olması demektir.denge halinde olacaktır. Denge hali ileri ve geri reaksiyonların olması demektir.İleri reaksiyon ile 3 mol hidroflorik asit çözeltisi elde edilir.Suda çözünmüş haldedir.Eğer suda çözünmemişse, yani katı haldeyse ...hidroflorik asit olarak

adlandırılır.Suda çözünmüşse hidroflorik asit olarak isimlendirilir ve ...ileride adlandırma üzerinde daha detaylı duracağız.Ayrıca 1 mol borik asit çözeltisi de oluşur.Bu da suda çözünmüştür.Bu da suda çözünmüştür. Yani H3BO

3 çözeltisidir.Bu durumda, denge sabitinin matematiksel ifadesi nasıl olacaktır?Bu durumda, denge sabitinin matematiksel ifadesi nasıl olacaktır?Muhtemelen "Tamam, bu yeterince kolay Sal" diyeb

“Kuvvetli asit ve bazlar pH veya pOH hesaplanması. Http://www.khanacademy.org/video?v=tS2YJPmKOFQ: En fazla ücretsiz dersler...”
Khan Academy

ilirsiniz.Çünkü denge sabiti için sadece denklemin sağ tarafını almak yeterli olacak diye düşünülebilir.Çünkü denge sabiti için sadece denklemin sağ tarafını almak yeterli olacak diye düşünülebilir.Genel kabul böyledir.Burada bir simetri söz konusudur.Bu denklemi her iki yönden de alabiliriz, ama diyelim ...denklemin sağ tarafı alınırsa, alınan tarafhidroflorik asitin (HF) derişimine, yada ...hidroflorik asit molaritisinin üçüncü kuvvetinehidroflorik asit molariti

Ph, Poh Güçlü Asitler Ve Bazlar Resim 1 Ph, Poh Güçlü Asitler Ve Bazlar Resim 2 Ph, Poh Güçlü Asitler Ve Bazlar Resim 3 Ph, Poh Güçlü Asitler Ve Bazlar Resim 4

sinin üçüncü kuvvetinin borik asitin derişiminin çarpımına bağlıdır.hidroflorik asit molaritisinin üçüncü kuvvetinin borik asitin derişiminin çarpımına bağlıdır.hidroflorik asit molaritisinin üçüncü kuvvetinin borik asitin derişiminin çarpımına bağlıdır.Ve hatırlayın, bu yapıda üçüncü kuvveti almanızın nedenibunun olasılığı göstermesidir çünküreaksiyonun bu yönde ilerlemesi için, 3 tanehidroflorik asit molekülüne oldukça yakın 1 taneborik asit molekülüne ihtiyacın var.Bu yüzden son videoyu izlediyseniz, benimdenge sabitinin arkasındaki kuruluşu hak

kında yaptığım, bubu reaksiyonun olma olasılığının göstergesidir ya datüm molekülleri aynı yerde bulma olasılığıdır.tüm molekülleri aynı yerde bulma olasılığıdır.Tabi ki, bunu bir sabitle uyarlayabilirsiniz ve sabitaslen bu işe yarar.Ama bu eşitliği hangi yönden incelediğinize bağlı olarak ürünler ya da reaktifler tarafındadır,Ama bu, eşitliği incelediğiniz yöne bağlı olarak ürünler ya da reaktifler tarafındadır,bor trikflorürün molaritesi çarpıbunu farklı renkte yapacağım--ve suyun molaritesinin üçüncü kuvvetine bölünür.Ve bu tabi ki H2O sıvısıdır.İşte bu yüzden,bunun bir çaresine bakacağızVe ben bunu ispat etmek için sizden suyun molaritesini hesaplamanızı istiyorum.Ve ben bunu ispat etmek için sizden suyun molaritesini hesaplamanızı istiyorum.Suyun molaritesi nedir?Hatırlayın, molarite birim hacimdeki mol sayısıdır fakat budurumda, ne oluyor?Bir miktar bor triflorür gazınıtemelde bir miktar suya koyuyorum ve bu asit çözeltilerini oluşturuyor.Diğer moleküller suda tamamen çözünürler.Diğer moleküller suda tamamen çözünürler.O zaman buradaki çözücü nedir?Bu çözücü sudur.Bu çözücü sudur.Bu reaksiyonun nasıl gerçekleşebildiğidir, fakat daha çoksu her yerdedir.Su ihtiyaçtan daha fazladır.Bu yüzden suyun derişimini gerçekten belirlemek isterseksu her yerdedir.Yani, boron triflorür hariç her şey diyebilirsiniz,fakat oldukça yüksek sayıdadır.Ve bunu olasılık bakış açısından düşünürseniz,tamam, bu reaksiyonun ileri yönde gerçekleşmesi içinboron triflorür atom ya da molekülünü bulma olasılığını belirlemeliyim diyebilirsinizboron triflorür atom ya da molekülünü bulma olasılığını belirlemeliyim diyebilirsiniz-- aslında,belirli bir hacimde-- bir molekül boron triflorüre ve 3mol suya ihtiyaç vardır.Fakat, su her yerde var diyebilirsinizBu çözücüdür.Her yerde su vardır, bu yüzden sadeceboron triflorürün derişimini dikkate almalıyım.Bu yüzden, diyebilirsiniz ki ileri reaksiyonun hızı, ileri hız,bir ileri hız sabitiyle boron triflorürün derişiminin çarpımına bağlı olacaktır.bir ileri hız sabitiyle boron triflorürün derişiminin çarpımına bağlı olacaktır.Su her yerdedir, bu yüzden onu suyun derişimi ile çarpmak zorunda değilsinizSu her yerdedir, bu yüzden onu suyun derişimi ile çarpmak zorunda değilsiniz, bu her ne demekse,çünkü su her yerdedir.Bu yüzden burada paydaya çözücüyü koymazsınız.Böylece bunun için doğru cevapaslında çözeltide çözünen her ne ise onu eşitliğe yerleştirdiğinde bulunur.Çünkü açıkçası, derişim bunun dışında herhangi bir şey için anlamlı değildir,Çünkü açıkçası, derişim bunun dışında herhangi bir şey için anlamlı değildir,bunu olasılık bakış açısından düşüşürseniz de, buanlamlı olur, çünkü su ortamda her zaman vardır.Peki öyleyse, sıvımızın herhangi küçük bir hacminde suyun bulunma olasılığı nedir dersek, bu değer bir olacaktır, bu yüzdenPeki öyleyse, sıvımızın herhangi küçük bir hacminde suyun bulunma olasılığı nedir dersek, bu değer 1 olacaktır, bu yüzdenboron triflorürün derişimini orada 1 ile çarpabilirsiniz, fakat bubir fark yaratmaz.Şimdi, bir sonraki reaksiyon için ne dersiniz?Şimdi, bir sonraki reaksiyon için ne dersiniz?Maddenin farklı fiziksel hallerinin bulunduğu her dengeyeheterojen denge denir.heterojen denge denir.Ve böyle başka bir heterojen denge reaksiyonu yazmak istersekYani diyelim ki gaz halindeki H2O ve buaslında buhardır-- bu yüzden bu defa çözücü olmayacaktır--artı katı haldeki karbon.Ve diyelim ki bu gaz halindeki hidrojen ve yine gaz halindeki karbon dioksitle dengededir.Ve diyelim ki bu gaz halindeki hidrojen ve yine gaz halindeki karbon dioksitle dengededir.Bu heterojen bir dengedir çünkügaz halinde ve katı halde maddeler bulunuyor.Ve katı hal, tanım olarak,ne gaz ne de -- ...çözeltilerden söz ederken, daha önce bahsettiğimiz kolloit, süspansiyonve karışımlardan farklı olarak homojen karışımlardan söz ediyoruz.Tanım olarak, eğer katıhaldeyse, çözünmemiştir.Eğer çözünmüş olsaydı, burada aq yazmalıydık.Sulu çözelti halinde olmalıydı.Öyleyse ileri reaksiyondan bahsediyorken,ileri reaksiyon neye bağlı olacaktır?Şimdi ileri hız, yani, katı halde büyükbir karbon orada duruyor.Şimdi orada büyük bir karbon kübü var, ve buhar var,her tarafında gaz halindeki su buharı var.O zaman herhangi bir hacimi aldığınızda, eğer özellikle dekarbonun sınırına yakın bir hacimi, her zamanetrafta karbon bulursunuz.Su buharının konsantrasyonundan bağımsız olarak bu böyledir.Su buharının konsantrasyonundan bağımsız olarak bu böyledir.Bu ileri reaksiyonu belirleyecek olandır, bu yüzdenileri hız bir sabitlesu buharının derişiminin çarpımına bağlı olacaktır.Ve tabi ki, geri hız da, o yüzdenH2, bazı moleküllerin-- çizerek göstermek gerekirse,2 hidrojen molekülü ve bir karbon dioksit, belki bu yüzdenkarbon dioksit bu şekildedir.Bu yüzden, ters reaksiyon, yani hız, diyelim ki tersi,bir sabit iletüm bu molekülleri bir arada bulma olasılığının çarpımına eşit olacaktır.Ve tabi ki, olasılık ilişkilidir ya dailk etapta tahminen,derişime bağlıdır.Bu yüzden, H2 nin derişimi ileher ikisini de bulmak için, olasılıkla çarparsınız,çünkü bu ve diğeri gereklidir--CO derişiminin çarpımıdır.Bu yüzden, bir reaksiyon dengedeyken,bu ikisi birbirine eşittir-- bu sağ alt köşedeki r harfidir-- yani buH2 ve karbon dioksitin geri tepkime hızına eşit olacaktır.H2 ve karbon dioksitin geri tepkime hızına eşit olacaktır.Her iki tarafı K değerlerine ve suyun derişimine bölersek,ileri faktör ya da sabit ya da hangisini kullanmak istersenizonu diyebilirsiniz, geri tepkime sabitine bölündüğünde--her iki tarafı da buna bölüyorum-- buna eşit olacak--şunu kopyalayıp yapıştırdığımızda-- şunun buna bölümüne eşit olacaktır.şunu kopyalayıp yapıştırdığımızda-- şunun buna bölümüne eşit olacaktır.Bunu alır ve buna bölersiniz.Bunu alır ve buna bölersiniz.Ve bu yüzden buna denge sabiti deriz, çünkürastgele iki sabit değerden gelir, yanibuna denge sabiti diyebiliriz, gördüğünüz gibidenge reaksiyonundaki katı hali yoksaydığımızda oldukça anlamlıdır.denge reaksiyonundaki katı hali yoksaydığımızda oldukça anlamlıdır.Bu yüzden, burada denge sabitini hesaplamaya çalışırken denklemden çıkarılması gereken iki şey,Bu yüzden, burada denge sabitini hesaplamaya çalışırken denklemden çıkarılması gereken iki şey vardır, göz ardı etmelisiniz--özellikle heterojen bir denge söz konusuysa--çözeltiyi yoksaymalısınız ya da çözeltiyi değilçözeltiyi yoksaymalısınız ya da çözeltiyi değilÇözücüyü yoksayın, ilk örnekte ki bor triflorür ve suda yaptığım gibi.Çözücüyü yoksayın, ilk örnekte ki bor triflorür ve suda yaptığım gibi.Su çözücüydü bu yüzden yoksaydım.Çünkü su her yerdedir, ve aynı zamandakatı haldeki maddeleri yoksayın.Katıyı yoksayın.Zaten, bunları ileride denge sabitini hesaplarken muhtemelen kullanacağız.Zaten, bunları ileride denge sabitini hesaplarken muhtemelen kullanacağız.Le Chatelier ilkesini öğreneceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.Le Chatelier ilkesini öğreneceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.Le Chatelier ilkesini öğreneceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere

Açıklama

Kuvvetli asit ve bazlar pH veya pOH hesaplanması. Http://www.khanacademy.org/video?v=tS2YJPmKOFQ: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.3/10

 • 524
  Olumlu
 • 36
  Olumsuz
 • 98
  Yorum
 • 399730
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • boniver

  boniver

  17 NİSAN 2006
 • huyked

  huyked

  28 Mart 2008
 • TheForgottenGamer1

  TheForgotten

  28 AĞUSTOS 2009

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?