VOICE TV

@voice-tv
2 Aralık 2010

INSPIRE EĞLEN www.voicetv.co.th INFORM Ses TV สถานีโทรทัศน์แนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการรายงานข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทุกมุมโลก นำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจในมุมมองที่แตกต่าง รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตและสังคม Ses TV เปลี่ยนรูปแบบใหม่ของการเข้าถึงข่าวสารด้วยการผสมผสานผ่านสื่อ 2 รูป แบบ ทั้ง ทาง İnternet ใน รูป แบบ ของ Internet TV และ การ ออกอากาศ ผ่าน จาน ดาวเทียม ทำให้ ทุก เนื้อหา ของ Ses TV สามารถเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ses TV เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็น เพื่อช่วยกันค้นหาคำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมไทยด้วยการสื่อสารแบบสองทาง ผ่านระบบเทคโนโลยีออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ